วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๕๘

ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔๘ จัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔๙ จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๐ จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๑ จัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๓ จัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๔ จัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๕ จัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๖ จัดระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๗ จัดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๘ จัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๙ จัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันแรกเข้าพื้นที่ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ น. และปฐมนิเทศเวลา ๑๘.๐๐ น.
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ชุมชน สวน "ส่างฝัน" โทร. ๐๔๕- ๒๗๐๒๓๓, ๐๘๔๗๑๔๐๓๐๔
การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย ใครที่ดื่มนมเป็นประจำ กรุณางดดื่มนมก่อนเข้าค่ายให้ได้ประมาณ ๗ วันล่วงหน้า ลดหรืองดทานเนื้อสัตว์ ลดอาหารทอดน้ำมัน ลดอาหารหวาน
ทานผักผลไม้หลากหลายมากขึ้น ไม่นอนดึก จะได้ผลดีมาก
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในระหว่างเข้าค่าย ของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และควรนำภาชนะบรรจุน้ำร้อนน้ำเย็น ช้อนหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย
ข้อห้าม ในระหว่างเข้าค่ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและกระโปงสั้นจนเกินไป ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายในค่าย

หลักสูตร คุณธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง

เรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร คุณธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

facebook ของ สวนส่างฝัน

เชิญเข้าร่วมเป็นเพื่อน facebook ของสวนส่างฝันได้ที่ http://www.facebook.com/suansangfun  หรือพิมพ์ ค่ายล้างพิษตับสวนส่างฝัน ในช่องค้นหาของ facebook