วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๖๑ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๓  จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๔   จัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๕  จัดระหว่างวันที่  ๘-๑๑  มีนาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๖  จัดระหว่างวันที่  ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๗  จัดระหว่างวันที่  ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๘  จัดระหว่างวันที่  ๑๔-๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๙  จัดระหว่างวันที่  ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๐  จัดระหว่างวันที่  ๒- ๕  สิงหาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๑  จัดระหว่างวันที่  ๖ - ๙  กันยายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๒  จัดระหว่างวันที่ ๔ - ๗  ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๓ จัดระหว่างวันที่  ๑ - ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๔  จัดระหว่างวันที่  ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันแรกเข้าพื้นที่ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ชุมชน สวน "ส่างฝัน" โทร.  ๐๙๔๓๕๗๒๖๘๔ , ๐๘๔๗๑๔๐๓๐๔
การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย ใครที่ดื่มนมเป็นประจำ กรุณางดดื่มนมก่อนเข้าค่ายให้ได้ประมาณ ๗ วันล่วงหน้า ลดหรืองดทานเนื้อสัตว์ ลดอาหารทอดน้ำมัน ลดอาหารหวาน
ทานผักผลไม้หลากหลายมากขึ้น ไม่นอนดึก จะได้ผลดีมาก
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในระหว่างเข้าค่าย ของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และควรนำภาชนะบรรจุน้ำร้อนน้ำเย็น ช้อนหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย
ข้อห้าม ในระหว่างเข้าค่ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและกระโปงสั้นจนเกินไป ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายในค่าย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

facebook ของ สวนส่างฝัน

เชิญเข้าร่วมเป็นเพื่อน facebook ของสวนส่างฝันได้ที่ http://www.facebook.com/suansangfun  หรือพิมพ์ ค่ายล้างพิษตับสวนส่างฝัน ในช่องค้นหาของ facebook